Contact us

U kan ons contacteren via het contactformulier rechts. 
Utilisez le formulaire ci-contre pour nous contacter.

Please use the contact form to the right to contact us.

Bois-le-Comte 1
6823 Villers-devant-Orval
Belgium

003261329920

A centre with spirit. A centre with a heart. A centre in full nature

Privacy policy

Privacyverklaring

La Ferme du Bois-le-Comte (rue du Bois-le-Comte 1,  6823 Villers-devant-Orval ; 061 32 99 20, info@owc.be) houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 

La Ferme du Bois-le-Comte
Rue du Bois-le-Comte 1
6823 Villers-devant-Orval
Info@owc.be
061 32 99 20

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?
Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, prospecten, leveranciers.

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens? 
Uw persoonsgegevens worden door La Ferme du Bois-le-Comte verwerkt voor een aantal redenen: 
Klantenadministratie en dienstverlening aan klanten;
Het versturen van informatie over onze activiteiten, e-nieuwsbrieven, uitnodigingen en aankondigingen; 

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terugtrekken.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken:

 • persoonlijke gegevens: voornaam, naam, adres, postcode, stad;
 • privé contactgegevens: e-mailadres en telefoon/gsm;
 • toestemming om e-nieuwsbrieven te ontvangen;
 • gezinssamenstelling; 
 • datum van boeking;
 • mailverkeer; 
 • niet gericht beeldmateriaal; 
 • gericht beeldmateriaal;
 • leefgewoonten: dieetintoleranties;
 • klantennummer; 
 • aanwezigheid; 

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …).  Daarbij beperken we ons strikt tot die gegevens die ons in staat stellen je een goede dienstverlening te garanderen.

Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van organisaties waar we eventueel een samenwerking mee aangaan. Indien dit laatste het geval is, delen we dit ook altijd mee (zie verder voor voorwaarden ivm samenwerkingen). 

La Ferme du Bois-le-Comte is een ecologische verblijfshoeve en verzamelt persoonsgegevens van haar gasten (zowel volwassenen als kinderen). De persoonsgegevens van -18 jarigen worden op dezelfde wijze verwerkt als andere gasten, dit verloopt zoals hierboven omschreven. 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Uw gegevens worden noch uitgeleend, noch verhuurd, noch verkocht aan derden en zijn voor intern gebruik bedoeld. 

De berichten die u van ons ontvangt zijn in overeenstemming met de keuze die u hebt doorgegeven. U kan steeds uw keuzes aanpassen of u uitschrijven via de link die u onderaan elke nieuwsbrief of aankondiging terugvindt. Deze eventuele aanpassing wordt opgeslagen in ons klantenbestand zodat we uw keuzes ook in de toekomst kunnen respecteren. 

Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf
De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om deel te kunnen nemen aan de activiteiten die door La Ferme du Bois-le-Comte georganiseerd worden. Met uitzondering van: 

 1. gericht en niet gericht beeldmateriaal (voor public relations/sociale media/website/publicaties/…); 
 2. Voorkeur om e-nieuwsbrief te ontvangen. 

Het gevolg van de niet-verstrekking van de gegevens en/of toestemming is:

 1. het niet publiceren van gerichte en niet gerichte foto’s/filmpjes van u
 2. en het niet ontvangen van ongevraagde e-nieuwsbrieven met informatie over La Ferme du Bois-le-Comte. 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden – verwerkers
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor:

 1. Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting, ...);
 2. Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, servers, …);
 3. Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 4. Het verzekeren van onze gasten;  
 5. Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten (of dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden). 

Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.


Verstrekking van persoonsgegevens aan derden – ontvangers (samenwerking mbt. activiteit)

Wij geven de door u verstrekte gegevens niet door aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 
Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. Daarbij zal de toestemming enkel geldig zijn voor de activiteit waarvoor de toestemming werd onderschreven.  U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken. 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.  


Beveiliging
La Ferme du Bois-le-Comte treft de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om te voorkomen dat derden misbruik kunnen maken van de persoonsgegevens. In dit kader werden volgende maatregelen genomen: 

 • Alle personen die namens La Ferme du Bois-le-Comte van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; 
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij gebruiken een virusscanner en updaten deze systematisch en tijdig, en installeerden een ‘firewall’; 
 • Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien nodig;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd (en opgeleid) over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.  Zij volgen hiervoor een aantal duidelijke richtlijnen en worden op regelmatige basis herinnerd en bewustgemaakt van hun verantwoordelijkheid;
 • Onze medewerkers tekenen een confidentialiteitsverklaring waarin staat dat zij correct moeten omgaan met persoonsgegevens en deze de professionele activiteit waarin zij verkregen werden niet mogen verlaten;  
 • Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren; 
 • Bij nieuwe projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op uw privacy wordt een uitgebreide analyse gedaan om uw rechten, de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen.

Mocht zich er toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden. We doen er in dat geval al het mogelijke aan om de inbreuk zo snel mogelijk ongedaan te maken. 

Bewaartermijn
La Ferme du Bois-le-Comte bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding) en om een optimale, continue dienstverlening te garanderen.  Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

La Ferme du Bois-le-Comte verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan: 
maximaal 10 jaar na laatste gebruik (of beëindiging van de samenwerking). 

Uw recht omtrent uw gegevens
In overeenstemming met de wet betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 heb je altijd toegang tot je persoonsgegevens en kan je de juistheid ervan verifiëren. Je hebt ook steeds de mogelijkheid om onjuistheden in verband met je persoonsgegevens te (laten) verbeteren, aan te vullen bij onvolledigheden en om je gegevens te laten verwijderen. We behouden ons het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is. Sommige wijzigingen/verwijderen kunnen wij niet inwilligen wegens verplichtingen onder ander wettelijke verplichtingen. Indien dit het geval zou zijn, brengen wij u daarvan persoonlijk op de hoogte. 
Daarnaast heeft u eveneens het recht om bezwaar aan te tekenen en een gehele of gedeelte intrekking van toestemming over het gebruik van de eigen persoonsgegevens in te dienen. U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden.  Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails). 

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. 

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag.  U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website https://boislecomte.be/informatie/ . 

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. We raden u sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.


Geautomatiseerde gegevensverzameling
Om onze diensten zo optimaal mogelijk te laten evolueren maken we gebruik van een aantal automatische gegevensverzamelingssystemen. Hoe dat precies gebeurt, kan je verder lezen bij ‘cookiebeleid’. 
Er worden geen enkele van de hier bovengenoemde persoonsgegevens onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. 

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming:
    Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
    Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
    commission@privacycommission.be
    

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

La Ferme du Bois-le-Comte kan zijn privacyverklaring en cookiebeleid steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018.